Doradztwo

podatkowe

TaxContact Doradztwo Podatkowe świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla spółek i osób fizycznych.

Doświadczenie zdobyte przez nas w największych firmach doradczych daje gwarancję profesjonalizmu działania, a niezależność, którą się cieszymy, pozwala na indywidualne podejście do potrzeb naszych Klientów. Z doświadczenia wiemy, że niemal każdy podatnik znajduje się w innej sytuacji, która na ogół wymaga niestandardowego podejścia i częstego przełamywania schematów.

Dzięki znajomości przepisów prawa, systematycznej obserwacji zmian ich wykładni oraz dzięki pomocy współpracujących z nami prawników i osób prowadzących księgi rachunkowe oferujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom Klientów w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

o firmie


Kancelarią TaxContact Doradztwo Podatkowe kieruje doradca podatkowy Andrzej Mazur, który zdobywał doświadczenie podczas pracy w działach podatkowych Arthur Andersen, Ernst & Young i KPMG w Warszawie i w Poznaniu.

Przy realizacji zleceń kierujemy się zasadą bezpośredniego kontaktu doradcy podatkowego z Klientem, zaś w zależności od charakteru i specyfiki zagadnienia dobieramy odpowiedni zespół specjalistów. Takie rozwiązanie pozwala nam na elastyczność działania oraz na dostosowanie się do potrzeb Klientów.

Współpracujemy osobami prowadzącymi księgi rachunkowe, radcami prawnymi i adwokatem, a przy projektach transgranicznych również z doradcami podatkowymi z zagranicznych kancelarii.

Doradzamy zarówno osobom fizycznym pragnącym przykładowo zoptymalizować opodatkowanie dochodów osiąganych z najmu lub sprzedaży działek, jak i spółkom o rocznych obrotach rzędu kilku miliardów złotych.

Wśród Klientów Kancelarii są spółki produkcyjne, sieci handlowe, centrum handlowe, agencje reklamowe i agencje pracy czasowej, fundacje, bank z kapitałem zagranicznym, spółki informatyczne oraz producenci energii ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Podatki


Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które pojawiają się w związku z działalnością gospodarczą. Możemy przygotować opinię podatkową dotyczącą budzącego wątpliwości zagadnienia podatkowego bądź świadczyć usługę polegającą na bezpośrednim i szybkim kontakcie z Państwem w formie telefonicznej lub mailowej (hotline).
Bieżące doradztwo obejmuje następujące obszary:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • analiza możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów;
 • określenie momentu powstania przychodów i kosztów;
 • optymalizacja stawek amortyzacyjnych;
 • wykorzystanie straty podatkowej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • optymalizacja opodatkowania świadczeń pracowniczych;
 • optymalizacja wynagrodzeń kadry zarządczej, w tym np. uchwały o wynagrodzeniu członków zarządu czy wynagrodzenie za przekazanie prawa autorskich;
 • rozliczanie dochodów z tytułu najmu oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości;
 • kwalifikacja źródła przychodów pod kątem ustalenia właściwej stawki podatku.

Podatek od towarów i usług VAT

 • pomoc w ocenie skutków transakcji dokonanych oraz planowanie przyszłych w sposób optymalny z punktu widzenia VAT;
 • analiza zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym, w tym z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz właściwej stawki podatku;
 • ustalenie czy transakcja ma charakter czynności pomocniczej do czynności głównej czy jest transakcją niezależną.

Pomagamy wybrać formę działalności minimalizującą obciążenia podatkowe, biorąc pod uwagę aspekty biznesowe działalności czy odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania gospodarcze.

Wspomagamy przedsiębiorców w zaplanowaniu efektywnego podatkowo sposobu przeprowadzenia transakcji mającej na celu osiągniecie zamierzonego celu gospodarczego.

Weryfikujemy rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz poprawności rozliczeń w zakresie z ZUS.

W trakcie przeglądów identyfikujemy ryzyka podatkowe oraz możliwości oszczędności podatkowych. Poczynione w trakcie przeglądu spostrzeżenia podsumowujemy w pisemnym raporcie.

Pomagamy przedsiębiorstwom opracować politykę cen transferowych oraz przygotowujemy dokumentacje transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami ustaw o podatkach dochodowych.

Ponadto, pomagamy zebrać dokumentację potwierdzającej fakt wykonania usług o charakterze niematerialnym oraz ich związek z osiąganymi przychodami.

Wysłanie pracownika do pracy za granicę wywołuje wątpliwości, w którym kraju powinny być opodatkowane jego dochody, a w którym będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie zawsze jest jasne, w jakich sytuacjach można wykorzystać ulgę abolicyjną. Pomagamy zaplanować oddelegowania w sposób podatkowo efektywny i zgodny z przepisami UE o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych.

Przekształcenia formy prowadzenia działalności oraz zbycie majątku mogą wywołać znaczne obciążenia podatkowe. Pomagamy tak zaplanować te działania, by wynikające z nich zobowiązania podatkowe były jak najniższe.

W ostatnim czasie pomogliśmy Klientom uzyskać zwrot podatku u źródła, PCC i podatku od nieruchomości. Nasza pomoc polega na indywidualnej ocenie szans uzyskania zwrotu w konkretnej sytuacji, wyliczeniu kwoty należnego zwrotu i pomoc w przeprowadzeniu formalnej procedury odzyskania nadpłaty, tj. sformułowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, pomoc w skorygowaniu deklaracji, jeśli jest to konieczne, oraz kontakty z organami podatkowymi w celu monitorowania procedury zwrotu.

W przypadku osiągania dochodów za granicą istnieje ryzyko podwójnego opodatkowania dochodów. Obciążenia z tym związane mogą zostać obniżone dzięki zawartym przez Polskę umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W celu wykorzystania ich postanowień na ogół wskazane jest uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej oraz odpowiednia kwalifikacja źródła dochodu. Pomagamy spełnić te warunki, by opodatkowanie zagranicznych dochodów było jak najniższe.

Pomagamy ocenić celowość zwrócenia się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, gdyż nie w każdej sytuacji uzyskanie interpretacji jest wskazane, a następnie pomagamy sformułować treść zapytania i argumentację lub na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa składamy wniosek w imieniu Klienta.

Na życzenie Klientów reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz przed wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja obejmuje sporządzanie i odbieranie pism oraz bezpośredni kontakt z pracownikami organów podatkowych.

Zus


Podstawą wymiaru składek ZUS u pracowników jest na ogół przychód określony dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przewidują jednak od tej zasady wiele wyjątków. Dotyczą one tytułu, na podstawie którego jest wypłacane wynagrodzenie, oraz rodzaju przyznawanych świadczeń (głównie niepieniężnych).

Rozwiązania te pozwalają obniżyć ciężar składek ZUS u pracodawców i pracowników.

Przepisy pozwalają na obniżenie obciążeń w zakresie ZUS wynagrodzeń wypłacanych osobom zarządzającym, tj. np. członkom zarządu czy członkom rad nadzorczych.

Oszczędności można osiągnąć m.in. poprzez ustanowienie odpowiedniego oraz odzwierciedlającego faktyczne relacje między pracownikiem a spółką lub grupą kapitałową tytułu lub tytułów wypłaty wynagrodzenia.

Od momentu przystąpienia Polski do UE w Polsce obowiązują przepisy o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych krajów członkowskich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 regułą jest, że pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym wykonuje pracę. Od tej generalnej zasady przewidzianych jest jednak kilka wyjątków, które pozwalają na kontynuację ubezpieczeń społecznych w kraju macierzystym pomimo wyjazdu do pracy za granicę.

W celu utrzymania polskich ubezpieczeń polskich pracowników wysłanych za granicę konieczne jest spełnienie przez pracownika i pracodawcę warunków dotyczących liczby zatrudnionych, osiąganego w Polsce przychodu czy momentu powstania tytułu ubezpieczenia pracownika. Jeśli spełnione są warunki określone w Rozporządzeniu i w przepisach wykonawczych, ZUS wydaje poświadczenie A1 (wcześniej E 101) potwierdzające kontynuację polskich ubezpieczeń.

Pracownicy wysłani poza UE mogą korzystać z dwustronnych porozumień w zakresie ubezpieczeń społecznych zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami. Umowy tego rodzaju łączą obecnie Polskę z USA, Kanadą, Australią, Koreą Południową i krajami byłej Jugosławii.

Weryfikujemy poprawność rozliczeń przedsiębiorstw w zakresie z ZUS.

W trakcie przeglądów identyfikujemy ryzyka w zakresie składek oraz możliwości oszczędności w tym obszarze. Poczynione w trakcie przeglądu spostrzeżenia podsumowujemy w pisemnym raporcie.

Kontakt


TaxContact Doradztwo Podatkowe

ul. Eurypidesa 37

60-461 Poznańkom. +48 785 002 400

e-mail: taxcontact@taxcontact.plNIP: 878-165-78-09

REGON: 301048985